2017-01-30

Tworzenie spółek i udział w spółkach

źródło: Statut Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" § 30 - § 35

 

§ 30

1. PPL może za zgodą ministra właściwego do spraw transportu tworzyć spółki.
3. Decyzję o utworzeniu spółki podejmuje naczelny dyrektor. Podjęcie decyzji i utworzenie spółki powinno być poprzedzone postępowaniem przygotowującym, które zarządza naczelny dyrektor. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.

 

§ 32

Utworzenie spółki przez PPL oraz przystąpienie do istniejącej już spółki następuje na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

§ 33

Naczelny dyrektor zabezpiecza interesy PPL w spółkach i zachowanie odpowiedniego wpływu przedsiębiorstwa na działalność spółek. W tym celu naczelny dyrektor m.in.:

  1. wypracowuje i prowadzi politykę PPL w odniesieniu do spółek, a w tym ustala cele tworzenia spółek i partycypacji w spółkach, oraz zasady i tryb ochrony interesów PPL jako wspólnika;
  2. organizuje system sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem PPL;
  3. deleguje przedstawicieli PPL do organów statutowych spółek z udziałem przedsiębiorstwa;
  4. ustala instrukcje i wytyczne dotyczące trybu reprezentowania PPL przez jego przedstawicieli w spółkach, a w szczególności odnoszące się do sposobu wykonywania głosu na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy spółek.

 

§ 34

  1. Zadania bieżącego nadzoru właścicielskiego w spółkach wykonywane są poprzez wyodrębnioną w ramach zarządu do tych celów komórkę organizacyjną, podporządkowaną bezpośrednio naczelnemu dyrektorowi.
  2. Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórki organizacyjnej powołanej do wykonywania nadzoru właścicielskiego i określa szczegółowo regulamin organizacyjny PPL.

 

§ 35

Przedstawicieli PPL w organach statutowych spółek z udziałem przedsiębiorstwa wskazuje powołuje i odwołuje naczelny dyrektor.
 

 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” posiada udziały w następujących spółkach:

W ramach swojej działalności PPL posiada udziały w spółkach prawa handlowego, którymi są:

Spółki prawa handlowego zarządzające regionalnymi portami lotniczymi:

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z.o.o. – 45,09% udziałów
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.-  76.19% udziałów
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. – 42,83% udziałów
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. - 38,99% udziałów
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o. - 29,09% udziałów
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. – 28,87% udziałów
Port Lotniczy Wrocław S.A. - 19,74% akcji
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. - 17,30% akcji
Porty Lotnicze Mazury Sp. z o.o. - 12.67% udziałów
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. – 4,87% akcji


Wyspecjalizowane firmy świadczące usługi w zakresie: obsługi pasażerów, logistycznym związanym z lotniczym i drogowym transportem towarów, obsługi samolotów na polskich lotniskach oraz prognozowania pogody:

Welcome Airport Services Sp. z o.o. - 100% udziałów
Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. - 59.30% udziałów
ACS Sp. z o.o. - 100% udziałów
Radom Meteo Sp. z o.o. – 100% udziałów


Firmy zajmujące się prowadzeniem działalności pozalotniczej:

Casinos Poland Sp. z o.o. - 33.33% udziałów
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się