2017-01-30

Tworzenie spółek i udział w spółkach

źródło: Statut Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" § 30 - § 35

 

§ 30

1. PPL może za zgodą ministra właściwego do spraw transportu tworzyć spółki.
3. Decyzję o utworzeniu spółki podejmuje naczelny dyrektor. Podjęcie decyzji i utworzenie spółki powinno być poprzedzone postępowaniem przygotowującym, które zarządza naczelny dyrektor. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.

 

§ 32

Utworzenie spółki przez PPL oraz przystąpienie do istniejącej już spółki następuje na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

§ 33

Naczelny dyrektor zabezpiecza interesy PPL w spółkach i zachowanie odpowiedniego wpływu przedsiębiorstwa na działalność spółek. W tym celu naczelny dyrektor m.in.:

  1. wypracowuje i prowadzi politykę PPL w odniesieniu do spółek, a w tym ustala cele tworzenia spółek i partycypacji w spółkach, oraz zasady i tryb ochrony interesów PPL jako wspólnika;
  2. organizuje system sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem PPL;
  3. deleguje przedstawicieli PPL do organów statutowych spółek z udziałem przedsiębiorstwa;
  4. ustala instrukcje i wytyczne dotyczące trybu reprezentowania PPL przez jego przedstawicieli w spółkach, a w szczególności odnoszące się do sposobu wykonywania głosu na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy spółek.

 

§ 34

  1. Zadania bieżącego nadzoru właścicielskiego w spółkach wykonywane są poprzez wyodrębnioną w ramach zarządu do tych celów komórkę organizacyjną, podporządkowaną bezpośrednio naczelnemu dyrektorowi.
  2. Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórki organizacyjnej powołanej do wykonywania nadzoru właścicielskiego i określa szczegółowo regulamin organizacyjny PPL.

 

§ 35

Przedstawicieli PPL w organach statutowych spółek z udziałem przedsiębiorstwa wskazuje powołuje i odwołuje naczelny dyrektor.
 

 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” posiada udziały w następujących spółkach:

W ramach swojej działalności PPL posiada udziały w spółkach prawa handlowego, którymi są:

Spółki prawa handlowego zarządzające regionalnymi portami lotniczymi:


Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z.o.o. - 45,65%
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.-  76.19% udziałów
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - 48,94% udziałów
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. - 38,99% udziałów
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o. - 29,09% udziałów
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 30.39% udziałów
Port Lotniczy Wrocław S.A. - 19,74% udziałów
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. - 17,30% udziałów
Porty Lotnicze Mazury Sp. z o.o. - 12.67% udziałów
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. - 5,91% udziałów


Wyspecjalizowane firmy świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach:

Welcome Airport Services Sp. z o.o. - 100% udziałów
Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. - 59.30% udziałów

Firmy zajmujące się prowadzeniem działalności pozalotniczej:

Chopin Airport Development Sp. z o.o. - 100.% udziałów
Casinos Poland Sp. z o.o. - 33.33% udziałów
ACS Sp. z o.o. - 100% udziałów