2017-01-27

System kontroli wewnętrznej

W PPL zorganizowany jest i funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, służący zapewnieniu prawidłowego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i realizacji jego zadań.

Kontrola wewnętrzna polega na sprawdzaniu i ocenianiu działania PPL, jego organów, jednostek i komórek organizacyjnych oraz pracowników z punktu widzenia zgodności z prawem,efektywności, rzetelności finansowej oraz z zarządzeniami i poleceniami prezesa przedsiębiorstwa.

 

Na system kontroli wewnętrznej PPL składa się:

 

1. kontrola funkcjonalna

2. kontrola sprawowana przez Radę Nadzorczą

3. kontrola instytucjonalna

4. kontrola finansowa, sprawowana przez głównego księgowego

5. kontrola legalności, sprawowana przez biuro prawne przedsiębiorstwa.

 

Kontrola funkcjonalna należy do obowiązków każdego kierownika komórki organizacyjnej i każdego przełożonego i obejmuje działanie poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników.

Kontrola funkcjonalna realizowana jest na bieżąco i odnosi się do wszystkich zadań i obowiązków służbowych podmiotów kontrolowanych, a w szczególności do realizowania ustaleń zawartych w planach PPL, wykonywania czynności i obowiązków wynikających z zakresów właściwości oraz poleceń służbowych.

Kontrolę funkcjonalną w stosunku do całości PPL i bezpośrednio wobec dyrektorów pionów i osób kierujących podstawowymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa sprawuje prezes PPL.

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PPL we wszystkich dziedzinach. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty PPL, żadać od prezesa PPL, wiceprezesów PPL oraz pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku PPL.

 

Kontrolę instytucjonalną sprawuje wyodrębniona w strukturze zarządu komórka organizacyjna, podporządkowana bezpośrednio prezesowi PPL.

Kontrola instytucjonalna obejmuje swym przedmiotem wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa i może być przeprowadzona w każdej jednostce i komórce organizacyjnej PPL.

Organizacja komórki /zespołu/ organizacyjnej powołanej do sprawowania kontroli wewnętrznej oraz szczegółowy zakres jej działania określa regulamin wprowadzony zarządzeniem prezesa PPL

 

Komórka kontroli wewnętrznej przeprowadza kontrolę na polecenie prezesa PPL, Rady Nadzorczej PPL, bądź z inicjatywy własnej, według ustalonego planu kontroli zaakceptowanego przez prezesa i Radę Nadzorczą.

 

Główny księgowy wykonuje w zakresie swojej właściwości kontrolę finansową przedsiębiorstwa, w szczególności zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących rachunkowości i przepisów podatkowych.

 

Główny księgowy stwierdza swoim podpisem na danym dokumencie fakt dokonania kontroli. Prawne skutki złożenia podpisu lub odmowy złożenia podpisu określają odrębne przepisy dotyczące głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

 

Biuro prawne PPL czuwa nad przestrzeganiem w działalności przedsiębiorstwa przepisów prawa i sprawuje kontrolę zgodności przygotowywanych dokumentów oraz aktów wewnętrznej legislacji z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się