2017-01-27

System kontroli wewnętrznej

źródło: Statut Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” § 36 - § 43

§ 36

1. W PPL zorganizowany jest i funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, służący zapewnieniu prawidłowego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i realizacji jego zadań.

2. Kontrola wewnętrzna polega na sprawdzaniu i ocenianiu działania PPL, jego organów, jednostek i komórek organizacyjnych oraz pracowników z punktu widzenia zgodności z prawem, wymogami oszczędnej i racjonalnej gospodarki, rzetelności finansowej oraz z zarządzeniami i poleceniami naczelnego dyrektora.

§ 37

Na system kontroli wewnętrznej PPL składa się:

1. kontrola funkcjonalna

2. kontrola sprawowana przez samorząd załogi

3. kontrola instytucjonalna

4. kontrola finansowa, sprawowana przez głównego księgowego

5. kontrola legalności, sprawowana przez biuro prawne przedsiębiorstwa.

§ 38

1. Kontrola funkcjonalna należy do obowiązków każdego kierownika komórki organizacyjnej i każdego przełożonego i obejmuje działanie poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników.

2. Kontrola funkcjonalna realizowana jest w trakcie bieżącej działalności i odnosi się do wszystkich zadań i obowiązków służbowych podmiotów kontrolowanych, a w szczególności do realizowania ustaleń zawartych w planach PPL, wykonywania czynności i obowiązków wynikających z zakresów właściwości oraz poleceń służbowych.

3. Kontrolę funkcjonalną w stosunku do całości PPL i bezpośrednio wobec dyrektorów pionów i osób kierujących podstawowymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa sprawuje naczelny dyrektor.

§ 39

1. Zebranie delegatów sprawuje kontrolę dokonując rocznej oceny działalności rady pracowniczej i naczelnego dyrektora.

2. Rada pracownicza ma prawo kontrolowania wszystkich dziedzin działalności PPL, z wyjątkiem spraw dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

3. Naczelny dyrektor oraz kierownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek udostępnić dokumenty i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 1 - 2.

§ 40

1. Kontrolę instytucjonalną sprawuje wyodrębniona w strukturze zarządu komórka organizacyjna - zespół kontroli wewnętrznej, podporządkowana bezpośrednio naczelnemu dyrektorowi PPL.

2. Kontrola instytucjonalna obejmuje swym przedmiotem wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa i może być przeprowadzona w każdej jednostce i komórce organizacyjnej PPL.

3. Organizacja komórki /zespołu/ organizacyjnej powołanej do sprawowania kontroli wewnętrznej oraz szczegółowy zakres jej działania określa regulamin wprowadzony zarządzeniem naczelnego dyrektora PPL.

§ 41

Komórka kontroli wewnętrznej przeprowadza kontrolę na polecenie naczelnego dyrektora bądź z inicjatywy własnej, według ustalonego planu kontroli zaakceptowanego przez naczelnego dyrektora.

§ 42

1. Główny księgowy wykonuje w zakresie swojej właściwości kontrolę finansową przedsiębiorstwa, w szczególności zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących rachunkowości i przepisów podatkowych.

2. Główny księgowy stwierdza swoim podpisem na danym dokumencie fakt dokonania kontroli. Prawne skutki złożenia podpisu lub odmowy złożenia podpisu określają odrębne przepisy dotyczące głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

§ 43

Biuro prawne PPL czuwa nad przestrzeganiem w działalności przedsiębiorstwa przepisów prawa i sprawuje kontrolę zgodności przygotowywanych dokumentów oraz aktów wewnętrznej legislacji z obowiązującymi przepisami prawa.