2017-01-30

Rozstrzyganie sporów wewnętrznych

źródło: Statut Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” § 44

 

§ 44

  1. Wszelkie sprawy sporne, a zwłaszcza o charakterze kompetencyjnym, pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami tych komórek rozstrzyga wspólny dla nich podmiot nadrzędny, a w przypadku jego braku - naczelny dyrektor PPL.

 

  1. Naczelny dyrektor rozstrzyga wszelkie sprawy sporne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład PPL i kierownikami tych jednostek.

 

  1. Określony w ust. 1l i 2 sposób rozstrzygania sporów w ramach PPL nie ogranicza uprawnień naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa do włączenia się w każdą sprawę sporną i podjęcia rozstrzygnięcia sporu we własnym zakresie.