2018-04-18

Rada Nadzorcza

źródło: USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (Dz. U. z 12.10.2017 poz. 1902)
 


Oddział 3

Rada Nadzorcza


Art. 15.1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:


1) opiniowanie projektów rocznych planów działalności PPL oraz projektów zmian tych planów;
2) opiniowanie projektów pięcioletnich planów działalności PPL oraz projektów zmian tych planów;
3) opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 10;
4) opiniowanie zmiany statutu PPL;
5) nadzór nad gospodarką finansową PPL;
6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego PPL;
7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego PPL;
8) składanie ministrowi właściwemu do spraw transportu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

2. Prezes PPL udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, w terminach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej,wszelkie dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia związane z działalnością PPL.
 

Art. 16.1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, w tym minimum jednego przedstawiciela wskazanego przez pracowników PPL.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.

3. Minister właściwy do spraw transportu powierza jednemu z członków Rady Nadzorczej pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1–5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 

 

Art. 17.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję.
 

 

Art. 18.


Prezes PPL, Wiceprezesi PPL, kierownik jednostki organizacyjnej PPL oraz zatrudniony w PPL główny
księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.
 

 

Art. 19.
 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w drodze uchwały.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 


Art. 20.


1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, które określa minister właściwy do spraw transportu.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się