2017-01-27

Przedmiot działalności

źródło: Statut Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” § 4 - § 7

§ 4

1. Przedmiotem działalności PPL jest::

          1. budowa, modernizacja i eksploatacja lotnisk komunikacyjnych oraz lotniczych urządzeń naziemnych,

          2. budowa, rozbudowa i utrzymywanie dworców lotniczych i innych obiektów zaplecza portowego,

          3. świadczenie usług lotniczych związanych ze startem, lądowaniem i parkowaniem statków powietrznych  na rzecz krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innych przedmiotów eksploatujących statki powietrzne,

          4. świadczenie usług na rzecz pasażerów linii lotniczych oraz innych usług, a w szczególności usług handlingowych, dystrybucji paliw lotniczych, usług reklamowych, prowadzeni sklepów wolnocłowych oraz wynajem pomieszczeń przedstawicielstwom obcych przewoźników i innym użytkownikom,

          5. świadczenie usług związanych z przewozami ładunków przez przewoźników powietrznych,

          6. świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego dla statków powietrznych.

 

2. PPL może podejmować, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw transportu, także inną działalność niż określona w ust. 1, jeżeli nie ogranicza to jego statutowej działalności. Podjęcie takiej działalności podlega ujawnieniu w rejestrze właściwym dla przedsiębiorstw państwowych.  § 5PPL prowadzi działalność na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego oraz przestrzegając wymogów rzetelności finansów i zasad rachunkowości, przewidzianych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.


§ 6

W swej działalności PPL przestrzega wymagań dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz wykonuje zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 7


1. Czynności prawne w imieniu PPL podejmować mogą samodzielnie w zakresie swej właściwości: naczelny dyrektor, działający w granicach umocowania dyrektorzy pionów i pełnomocnicy PPL.

2. Dyrektorzy pionów pozostają w randze zastępców naczelnego dyrektora i są powoływani w trybie przewidzianym dla zastępców dyrektora.

3. Jeżeli czynności prawne polegające na zawieraniu umów cywilnych oraz składaniu jednostronnych oświadczeń woli dokonywane przez osoby określone w ust. 1 obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 100.000,- złotych, lub czynności te mogą spowodować zobowiązanie PPL do świadczenia o wartości powyżej kwoty wymienionej, do skuteczności tych czynności wymagane jest współdziałanie naczelnego dyrektora i jednej z osób określonej w ustępie 1.