2017-01-27

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności PPL jest:

 

- budowa, modernizacja i eksploatacja lotnisk komunikacyjnych oraz lotniczych urządzeń naziemnych,

- budowa, rozbudowa i utrzymywanie dworców lotniczych i innych obiektów zaplecza portowego,

- świadczenie usług lotniczych związanych ze startem, lądowaniem i parkowaniem statków powietrznych  na rzecz krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innych przedmiotów eksploatujących statki powietrzne,

- świadczenie usług na rzecz pasażerów linii lotniczych oraz innych usług, a w szczególności usług handlingowych, dystrybucji paliw lotniczych, usług reklamowych, prowadzeni sklepów wolnocłowych oraz wynajem pomieszczeń przedstawicielstwom obcych przewoźników i innym użytkownikom,

- świadczenie usług związanych z przewozami ładunków przez przewoźników powietrznych,

- świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego dla statków powietrznych.

 

Po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw transportu PPL może podejmować  także inną działalność, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to jego statutowej działalności. Podjęcie takiej działalności podlega ujawnieniu w rejestrze właściwym dla przedsiębiorstw państwowych.

 

PPL prowadzi działalność na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego oraz przestrzegając wymogów rzetelności finansów i zasad rachunkowości, przewidzianych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. W swej działalności przedsiębiorstwo przestrzega wymagań dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz wykonuje zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się