2017-01-27

Naczelny dyrektor

źródło: Statut Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” § 10 - § 15

§ 10

1. Naczelny dyrektor zarządza PPL i kieruje jego działalnością oraz reprezentuje przedsiębiorstwo.
W wykonaniu tych funkcji naczelny dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. W zakresie przewidywanym w Ustawie o Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” decyzja naczelnego dyrektora wymaga zgody rady pracowniczej.

2. Do naczelnego dyrektora należą wszystkie sprawy PPL nie zastrzeżone przez ustawę do właściwości innych organów przedsiębiorstwa.

§ 11

Naczelny dyrektor w szczególności:

1. Opracowuje statut PPL oraz zmiany i uzupełnienia w tym statucie i po zaopiniowaniu ich przez zebranie delegatów, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu;

2. Po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej, ustala regulamin organizacyjny PPL oraz wprowadza zmiany i uzupełnienia w tym regulaminie;

3. Podejmuje wszelkie inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, działania organizatorskie mające na celu racjonalizację i zwiększenie efektywności organizacji i działalności PPL;

4. Kieruje działalnością zarządu oraz koordynuje i kontroluje funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa;

5. Wypracowuje kierunki rozwoju przedsiębiorstwa i ustala plany PPL, po zasięgnięciu opinii właściwych organów samorządu załogi;

6. Realizuje gospodarkę finansową PPL i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach finansowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7. Nadzoruje i kontroluje przebieg procesów inwestycyjnych w PPL;

8. Wypracowuje politykę kadrową w PPL i kieruje jej realizacją;

9. W zakresie wynikającym z ustawy i innych przepisów prawnych oraz przyjętego podziału zadań dokonuje czynności prawnych w imieniu PPL;

10. Współdziała z samorządem załogi w zakresie określonym w ustawie, statucie PPL i statucie samorządu załogi PPL;

11. Przedkłada coroczne sprawozdania z wyników finansowych, sytuacji majątkowej i działalności PPL ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz zebraniu delegatów;

12. Zapewnia realizacje zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa;

13. Podejmuje inne działania i czynności przewidziane w ustawie, innych przepisach prawnych oraz postanowieniach statutu.

§ 12

1. Naczelny dyrektor zarządza PPL i wykonuje swoje zadania osobiście oraz przy pomocy dyrektorów pionów, głównego księgowego i kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład PPL.

2. Liczbę dyrektorów pionów oraz podział zadań i czynności między nimi określa regulamin organizacyjny PPL.

3. Dyrektorów pionów, głównego księgowego powołuje i odwołuje naczelny dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

4. W razie nieobecności naczelnego dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego dyrektor pionu.

§ 13

1. Naczelny dyrektor w regulaminie organizacyjnym PPL powierza osobom wymienionym w § 12 ust. 1 realizację jego zadań oraz upoważnia te osoby do wykonywania określonych czynności i uprawnień , w tym do podejmowania rozstrzygnięć i decyzji, także w zakresie spraw finansowych przedsiębiorstwa, o ile nie stoi temu na przeszkodzie przepis prawny, jak również gdy z charakteru czynności i uprawnienia nie wynika konieczność wykonywania ich przez naczelnego dyrektora.

2. Naczelny dyrektor może upoważnić osoby wymienione w § 12 ust. 1, a także innych pracowników PPL do czynności nie objętych regulaminem. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną i zawierać w szczególności wskazanie osoby, do której jest kierowane, czasokres, na jaki jest dokonywane oraz wyliczenie konkretnych czynności i uprawnień będących przedmiotem upoważnienia.

3. Udzielone upoważnienie może być przez naczelnego dyrektora w każdym czasie cofnięte lub zmienione.

§ 14

1. Naczelny dyrektor może ustanawiać i odwoływać pełnomocników PPL, określając przedmiot i zakres ich umocowania.

2. Udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odwoływanie powinno być dokonywane w formie pisemnej.

§ 15

1. W sprawach ogólnych związanych z kierowaniem i zarządzaniem PPL, a w szczególności dotyczących unormowań w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa naczelny dyrektor wydaje zarządzenia.

2. W pozostałych sprawach naczelny dyrektor może działać w formie decyzji, poleceń, komunikatów, pism ogólnych, aktów cywilnoprawnych czy też stosując inne postacie rozstrzygnięć i wyrażania stanowiska, zależnie od treści podejmowanych czynności.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się