2017-01-27

Naczelny dyrektor

źródło: Statut Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” § 10 - § 15

§ 10

1. Naczelny dyrektor zarządza PPL i kieruje jego działalnością oraz reprezentuje przedsiębiorstwo.
W wykonaniu tych funkcji naczelny dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. W zakresie przewidywanym w Ustawie o Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” decyzja naczelnego dyrektora wymaga zgody rady pracowniczej.

2. Do naczelnego dyrektora należą wszystkie sprawy PPL nie zastrzeżone przez ustawę do właściwości innych organów przedsiębiorstwa.

§ 11

Naczelny dyrektor w szczególności:

1. Opracowuje statut PPL oraz zmiany i uzupełnienia w tym statucie i po zaopiniowaniu ich przez zebranie delegatów, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu;

2. Po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej, ustala regulamin organizacyjny PPL oraz wprowadza zmiany i uzupełnienia w tym regulaminie;

3. Podejmuje wszelkie inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, działania organizatorskie mające na celu racjonalizację i zwiększenie efektywności organizacji i działalności PPL;

4. Kieruje działalnością zarządu oraz koordynuje i kontroluje funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa;

5. Wypracowuje kierunki rozwoju przedsiębiorstwa i ustala plany PPL, po zasięgnięciu opinii właściwych organów samorządu załogi;

6. Realizuje gospodarkę finansową PPL i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach finansowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7. Nadzoruje i kontroluje przebieg procesów inwestycyjnych w PPL;

8. Wypracowuje politykę kadrową w PPL i kieruje jej realizacją;

9. W zakresie wynikającym z ustawy i innych przepisów prawnych oraz przyjętego podziału zadań dokonuje czynności prawnych w imieniu PPL;

10. Współdziała z samorządem załogi w zakresie określonym w ustawie, statucie PPL i statucie samorządu załogi PPL;

11. Przedkłada coroczne sprawozdania z wyników finansowych, sytuacji majątkowej i działalności PPL ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz zebraniu delegatów;

12. Zapewnia realizacje zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa;

13. Podejmuje inne działania i czynności przewidziane w ustawie, innych przepisach prawnych oraz postanowieniach statutu.

§ 12

1. Naczelny dyrektor zarządza PPL i wykonuje swoje zadania osobiście oraz przy pomocy dyrektorów pionów, głównego księgowego i kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład PPL.

2. Liczbę dyrektorów pionów oraz podział zadań i czynności między nimi określa regulamin organizacyjny PPL.

3. Dyrektorów pionów, głównego księgowego powołuje i odwołuje naczelny dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

4. W razie nieobecności naczelnego dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego dyrektor pionu.

§ 13

1. Naczelny dyrektor w regulaminie organizacyjnym PPL powierza osobom wymienionym w § 12 ust. 1 realizację jego zadań oraz upoważnia te osoby do wykonywania określonych czynności i uprawnień , w tym do podejmowania rozstrzygnięć i decyzji, także w zakresie spraw finansowych przedsiębiorstwa, o ile nie stoi temu na przeszkodzie przepis prawny, jak również gdy z charakteru czynności i uprawnienia nie wynika konieczność wykonywania ich przez naczelnego dyrektora.

2. Naczelny dyrektor może upoważnić osoby wymienione w § 12 ust. 1, a także innych pracowników PPL do czynności nie objętych regulaminem. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną i zawierać w szczególności wskazanie osoby, do której jest kierowane, czasokres, na jaki jest dokonywane oraz wyliczenie konkretnych czynności i uprawnień będących przedmiotem upoważnienia.

3. Udzielone upoważnienie może być przez naczelnego dyrektora w każdym czasie cofnięte lub zmienione.

§ 14

1. Naczelny dyrektor może ustanawiać i odwoływać pełnomocników PPL, określając przedmiot i zakres ich umocowania.

2. Udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odwoływanie powinno być dokonywane w formie pisemnej.

§ 15

1. W sprawach ogólnych związanych z kierowaniem i zarządzaniem PPL, a w szczególności dotyczących unormowań w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa naczelny dyrektor wydaje zarządzenia.

2. W pozostałych sprawach naczelny dyrektor może działać w formie decyzji, poleceń, komunikatów, pism ogólnych, aktów cywilnoprawnych czy też stosując inne postacie rozstrzygnięć i wyrażania stanowiska, zależnie od treści podejmowanych czynności.