2021-01-08

Mapa akustyczna

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., zarządzający lotniskiem zaliczonym do obiektów, których eksploatacja powodować może negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zobowiązany jest do sporządzania co 5 lat mapy akustycznej terenu, na którym eksploatacja lotniska może  powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mapę taką zarządzający lotniskiem zobowiązany był sporządzić po raz pierwszy w terminie 1 roku od dnia, w którym określone lotnisko zaliczone zostało do obiektów, których eksploatacja powodować może  negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie zaliczony został do takich obiektów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami. Rozporządzenie to weszło w życie 20 stycznia 2007 r.

Obowiązek sporządzania map akustycznych dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zarządzające tym lotniskiem. Po raz pierwszy mapa taka wykonana została w styczniu 2008 r., a kolejna w październiku 2012 r.

Obecnie publikowane opracowanie sporządzone zostało w czerwcu 2017 r. na zlecenie  Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z siedzibą   w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16.

W załącznikach zamieszczamy "Wyciąg z części opisowej - opracowania oraz mapy otoczenia Lotniska Chopina. W oddzielnych zakładkach udostępniamy także archiwum opracowań z roku 2012 oraz 2017.

 

OPISY ZAŁĄCZONYCH LINKÓW

 

Wyciąg - Wyciąg z części opisowej opracowania

 

Emisja LDWN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LDWN >=55 dB

 

Emisja LN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LN >=50 dB

 

Tereny LDWN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 55 dB

 

Tereny LN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 50 dB

 

Wrażliwość LDWN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 55 dB

 

Wrażliwość LN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 50 dB

Załączniki

  Wyciąg.pdf 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Emisja LDWN.pdf 13,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Emisja LN.pdf 7,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tereny LDWN.pdf 13,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tereny LN.pdf 8,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wrażliwość LDWN.pdf 14,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wrażliwość LN.pdf 8,01 MB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: Lokalizacje punktów pomiarowych.jpg
Lokalizacje punktów pomiarowych.jpg

Andrzej Klewiado
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się